Drogi Użytkowniku,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez firmę Rocar Robert Mroczkowski z siedzibą pod adresem: Nowe Boryszewo 10/1 09-410 Płock danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam na przekazaniu kompletnej wiedzy, a tym samym pełen komfort współpracy z Rocar.

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informujemy:

Klauzula informacyjna

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 1. Dane dotyczące Administratora :
  Rocar Robert Mroczkowski z siedzibą pod adresem: Nowe Boryszewo 10/1 09-410 Płock
  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  NIP 971-054-25-02
  Dane kontaktowe: biuro@rocar.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:– marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie Art.6 ust.1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w oparciu o wyrażoną zgodę;
  – realizacji wykonania umowy/usługi w tym gwarancyjnej/reklamacyjnej na podstawie Art.6 ust.1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Art.6 ust.1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  – ochrony praw i interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie Art.6 ust.1 lit d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  – ochrony interesów Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
  – prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług własnych (marketing bezpośredni) na podstawie Art.6 ust.1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 3. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:
  – imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko;
  – w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, programistyczne, pocztowe i kurierskie, pomoc prawno – podatkową,
  windykacyjne, marketingowe;
  – podmioty , z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej podmioty umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora
  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
  – podmioty będące zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Administratora;
  – organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem
  na Administratora.
 5. Dane osobowe przechowywane będą :
  – wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone;
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
  – Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
  i organizacyjne, aby chronić dane osobowe.
 6. Przysługuje Państwu w odniesieniu do danych osobowych, prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
  – żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
  – żądania usunięcia;
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  – wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową współpracy.
 8. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa
  o wprowadzanych zmianach.Administrator