Aktualne przepisy uprawniające do zwolnienia aut ciężarowych z instalacją CNG z MAUT


16 czerwca 2021 niemiecki ustawodawca znowelizował ustawę o opłatach za korzystanie z dróg i autostrad.

Od 1 stycznia 2019 r. do dziś wiele polskich firm realizujących transporty w kraju naszych zachodnich sąsiadów lub tranzytem przez Niemcy zdecydowało się na zamontowanie instalacji gazowej CNG w pojazdach fabrycznie przystosowanych do spalania oleju napędowego. Nowe brzmienie niemieckiej ustawy przewiduje, że od dnia 01.10.2021 zwolnione z obowiązku płacenia myta będą tylko te pojazdy napędzane gazem, które spalają wyłącznie błękitne paliwo, albo wyjechały z fabryki jako dwupaliwowe i mieszanka dotyczy oleju napędowego i gazu LNG. Dodatkowo niemiecki ustawodawca wymaga przedłożenia zaświadczenia, że pojazd ma fabrycznie wystawiony certyfikat potwierdzający jego klasę spalinowości.

Wielu, nie tylko polskich, ale również estońskich, czeskich, słowackich i niemieckich przewoźników doposażyło swoje środki transportu w instalacje gazowe w przekonaniu, że do końca 2023 roku będą mogli korzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia myta. Przedsiębiorcy transportowi dostosowali się przy tym do wytycznych BAG, zgodnie z którymi pojazdy muszą spalać głównie (przez większą część jazdy) gaz ziemny, a na dowód tego mają mieć zamontowane zbiorniki gazu CNG nie mniejsze niż 300-litrowe.

Do początku 2021 roku przewoźnik posiadający w dokumentach pojazdu (w polu P3) wpis świadczący o jego przystosowaniu do spalania gazu CNG i wyposażeniu w zbiorniki gazu o łącznej pojemności 300 l oraz odpowiednią homologację mógł złożyć wniosek w TollCollect o wpisanie na tzw. białą listę. Wpis następował po dostarczeniu do operatora wspomnianych dokumentów – prawie w każdym przypadku TollCollect potwierdzał zwolnienie z obowiązku płacenia myta do końca roku 2023.

Wraz ze zmianą w ustawie TollCollect zaprzestał wpisywania przewoźników posiadających pojazdy z instalacjami gazowymi na białą listę, a właściciele środków transportu, które już na niej widniały, otrzymują informację, że pojazdy zostaną z niej zrzucone 31 września 2021 r. Oznacza to, z punktu widzenia BAG i niemieckiego ustawodawcy, że od pierwszego października br. właściciele pojazdów posiadających niefabryczne instalacje gazowe muszą zacząć płacić niemieckie myto, niezależnie od tego, że początkowo zagwarantowano im zwolnienie z opłaty do końca roku 2023.

Kancelaria LEGAL INTERMODAL nie zgadza się z taką interpretacją i jest gotowa reprezentować każdego przewoźnika, który przed czerwcem 2021 roku zamontował instalacje gazowe w przekonaniu, że pojazd będzie zwolniony z myta do końca 2023 r. Tym bardziej, że podstawy do przyjęcia takiego założenia dało niemieckie państwo poprzez dotychczasową praktykę stosowania prawa. Pozwoliło to przyjąć założenie, że pojazdy te muszą być zwolnione z obowiązku płacenia myta do końca 2023 r.

Kancelaria LEGAL INTERMODAL czeka na sygnały i kontakt z każdym przewoźnikiem, którego dotyka zmiana niemieckich przepisów regulujących opłaty za korzystanie z dróg. Kancelaria przygotowuje zbiorową inicjatywę przeciwko niemieckiemu BAG, którą jest gotowa przeprowadzić dla swoich klientów przez wszystkie instancje sądowe do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej włącznie, który już wcześniej, w roku 2020 orzekł, że niemieckie państwo w sprawie myta nie postępowało zgodnie z prawem.

artykuł pochodzi z strony: etrasport.pl

 

Aktualne przepisy uprawniające do zwolnienia aut ciężarowych z instalacją CNG z MAUT z dnia 06.07.2021

Od 1 października 2021 r. z opłat drogowych będą zwolnione tylko pojazdy napędzane gazem ziemnym, które fabrycznie posiadają instalację CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz ziemny) lub silnik dwupaliwowy na LNG/diesel oraz posiadają homologację systemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009. Muszą spełniać wymogi klasy emisji spalin Euro VI i zgodnie z przepisami ruchu drogowego przed pierwszą rejestracją powinny zostać skonfigurowane przez producenta pojazdu jako nowy pojazd napędzany w przeważającej mierze gazem ziemnym. Dla pojazdów przebudowanych później lub doposażonych w jeden lub kilka zbiorników gazu ziemnego, a także dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym, które nie spełniają normy klasy emisji spalin Euro VI, zwolnienie z obowiązku dokonywania opłat drogowych wygasa z dniem 30 września 2021 r.

Ograniczone czasowo do 30 września 2021 r. pojazdy te mogą być nadal rejestrowane na liście pojazdów zwolnionych z obowiązku dokonywania opłat drogowych, jeżeli są całkowicie lub w przeważającej części napędzane gazem ziemnym. Należą do nich pojazdy, które są zasilane CNG, LNG lub NG (gaz ziemny). Zwolnienie nie dotyczy pojazdów napędzanych gazem LPG (ciekły gaz petrochemiczny).

Zbiorniki gazu ziemnego muszą mieć następującą minimalną pojemność:

CNG: co najmniej 300 litrów lub 50 kg;
LNG: co najmniej 300 litrów lub 115 kg;
NG: co najmniej 300 litrów
Po upływie 30 września 2021 r. wszystkie zarejestrowane i doposażone później w napęd na gaz ziemny pojazdy zostaną usunięte z rejestru pojazdów zwolnionych z obowiązku dokonywania opłat drogowych. Od 1 października 2021 r. pojazdy te zostaną objęte obowiązkiem uiszczania opłat drogowych. Właściciele tych pojazdów zostaną o tym poinformowani przez Toll Collect.

 

Aktualne przepisy uprawniające do zwolnienia aut ciężarowych z instalacją CNG z MAUT z dnia 18.05.2020

Komisja parlamentarna ds. transportu zdecydowała o przedłużeniu zwolnienia samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym z opłat za przejazdy autostradami. Karl Holmeier, członek niemieckiej komisji parlamentarnej ds. transportu i deputowany niemieckiego parlamentu, potwierdził plany wydłużenia nieodpłatnych przejazdów po autostradach dla samochodów ciężarowych. Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony przez Niemiecki Parlament i Radę Federalną, pojazdy o masie powyżej 7,5 tony zasilane CNG i LNG będą zwolnione z opłat Toll Collect za przejazdy autostradami (MAUT) do końca 31 grudnia 2023 r. Wydłużenie zwolnienia będzie korzystne dla przewoźników eksploatujących samochody ciężarowe zasilane gazem zarówno na trasach wewnętrznych w Niemczech, jak i na trasach międzynarodowych, z uwagi na centralne położenie Niemiec na przecięciu głównych europejskich korytarzy transportowych. Zwolnienia wprowadzono po raz pierwszy z początkiem 2019 r.
Obecnie sieć dystrybucji gazu ziemnego obejmuje już główne korytarze transportowe w Europie, a jej rozwój nabiera tempa. Liczba stacji LNG powinna wzrosnąć z 249 w 2019 roku do ponad 450 w 2022r. Infrastruktura będzie dalej się rozwijać, ponieważ rząd federalny Niemiec skupia się na gazie ziemnym jako kluczowym elemencie strategii osiągnięcia celów klimatycznych. W Austrii także wprowadzono odstępstwo dla samochodów ciężarowych napędzanych LNG od odcinkowego zakazu jazdy w Tyrolu. Zmiana zasad opodatkowania gazu ziemnego, która weszła w życie 1 stycznia 2020r., klasyfikuje obecnie LNG jako substytut gazu, który nie podlega podatkowi od paliw kopalnych.

źródło : truck.pl

#cng #cngtruck #truckcng #tircng #freemaut #cngdiesel #dieselcng,