Warunki wpisu na listę dealerską firma Rocar Płock

Niezbędne wyposażenie wymagane przez ITS dla zakładu montującego instalacje gazowe w samochodach:

  • wieloskładnikowy analizator spalin – posiadający ważne świadectwo legalizacji,
  • elektroniczny detektor gazu – posiadający certyfikat CE.

 

Firma ubiegająca się o wpis na listę zakładów uprawnionych do montażu instalacji powinna przedstawić następujące dokumenty:

  • kserokopia faktury zakupu analizatora spalin
  • kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu i certyfikatu CE
  • aktualne świadectwo legalizacji analizatora
  • kserokopie dokumentów firmy: wpis do ewidencji lub odpis z KRS, NIP, REGON

 
Jeżeli zakład ubiegający się o wpis prowadzi Stację Kontroli Pojazdów z uprawnieniami do badania pojazdów zasilanych gazem, wystarczy przesłać kopię Pozwolenia Właściwego Organu Administracji Państwowej na prowadzenie SKP, kopię Certyfikatu ITS z oznaczeniem zakresu uprawnień oraz kserokopię faktury zakupu przyrządu do badania szczelności.Czas oczekiwania na wpis od momentu złożenia dokumentów do chwili pojawienia się na głównym wykazie zakładów w ITS może trwać od jednego do dwóch miesięcy. Po uzyskaniu wpisu zakład montujący otrzymuje Certyfikat Autoryzacji z nadanym numerem rozszerzenia i pozycji, który powinien umieszczać na każdym wypełnianym wyciągu ze świadectwa homologacji.