Kontrola ITS Rozporządzenie ministra infrastruktury 24.12.2003

Kontrola zgodności montażu wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. nr 232 z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2333, § 7.1). Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadza upoważniony pracownik Instytutu Transportu Samochodowego.Uwagi ogólne:

  1. Kontrolowany powinien być przygotowany organizacyjnie i technicznie do kontroli, zgodnie z zagadnieniami podanymi w dalszej części niniejszej INFORMACJI.
  2. Kontrolowany zapewni kontrolującemu pracownika kompetentnego w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw związanych z montażem instalacji, na które zostało wydane świadectwo homologacji.
  3. Upoważniony do kontroli pracownik ITS ma prawo do skontrolowania wszelkich dokumentów, miejsc montażu, magazynów, wyposażenia kontrolno-pomiarowego, transportu itd., związanych lub mających jakikolwiek wpływ na montaż instalacji.
  4. Pracownik kontrolujący zobowiązany jest do poufności w zakresie wszystkich spraw związanych z przeprowadzaną przez niego kontrolą.
  5. Kontrolujący podczas kontroli wypełnia przygotowany uprzednio specjalny kwestionariusz, w którym odnotowuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia.

Wymagane dokumenty:

Załącznik Nr 4 – System jakości zabezpieczający zgodność montażu z obowiązującymi wymaganiami.
Załącznik nr 6 – Opis posiadanego zaplecza technicznego.
Załącznik nr 7 – Opis warunków montażu – technologia
Załącznik nr 8 – System ewidencji pojazdów i sposobu montażu do nich instalacji.
Załącznik nr 9
Emisja spalin
Protokół montażu